Archiwum

 
 

Adrian Nocoń, Roman Jakubczak, 2003

Sterowniki programowalne klasy Micro i Premium jako regulatory napięcia i
częstotliwości generatora synchronicznego małej mocy

W artykule przedstawiono badania laboratoryjne prezentujące możliwości wykorzystania sterowników programowalnych PLC firmy Modicon (www.schneiderautomation.com, www.schneider-electric.pl) w zamkniętych układach regulacji na przykładzie układu regulacji napięcia i częstotliwości generatora synchronicznego małej mocy pracującego samotnie.


Sławomir Bydoń, 2003

Facility for Induction Motor Velocity Control with a Magnetorheological Brake

    The paper presents the facility which was developed for testing velocity control system with induction motor and magnetorheological (MR) brake. The induction motor was equipped with frequency inverter. An incremental encoder was used to measure rotation velocity. The control system consisted of PC with multi I/O board of RT-DAC type, operating in Matlab/Simulink environment. The paper describes parameters and characteristics of MR brake, construction and operation of the experimental setup and exemplary results of control system tests.


Wiesław Gątkowski, 2002

Wykorzystanie mikrosterowników w procesach przemysłowych

    W niniejszej pracy określone zostały możliwości wykorzystania mikrosterowników w sterowaniu procesami przemysłowymi. Wymieniono wady i zalety tej grupy sterowników. Porównano parametry wybranych mikrosterowników i wybrano optymalny do sterowań. Przedstawiono także przykład zastosowania w układzie regulacji temperatury.


Sławomir Bydoń, 2002

Construction and Operation of Magnetorheological Rotary Brake

    Value of braking torque of magnetorheological (MR) rotary brake can be controlled by setting of the electric current in its coil. Advantages of MR brake are: smooth-acting, simple construction and ease of control. The paper presents construction, operation and basic technical data of the rotary brake filled with magnetorheological fluid. Exemplary application, in which motion of the rotary pneumatic actuator is controlled with help of MR brake is also described.


Grzegorz Kozoduj, 2002

Przykład modelowania zjawiska tarcia

     W opracowaniu podano metodykę modelowania tarcia tocznego i suchego. Prezentowane podejście pomimo znacznych uproszczeń prawidłowo oddaje charakterystyczne cechy rozpatrywanych zjawisk. Wszystkie rozważania przeprowadzone zostały dla wybranego prostego obiektu.


Janusz Kwaśniewski, 2002

Praktyczna realizacja regulatora PID w sterownikach przemysłowych

     Publikacja zawiera metodykę budowania programu regulatora PID w sterownikach przemysłowych (PLC). Opisano tu również programową metodę ich testowania.


Łukasz Radwański, 2002

Doradczy system ekspertowy dla projektowania układów regulacji automatycznej przepływu i poziomu cieczy

     Praca ta opisuje "Doradczy system ekspertowy dla projektowania układów regulacji automatycznej przepływu i poziomu cieczy" zaimplementowany w środowisku bazodanowym (Ms Access 97) oraz przedstawia zalety i wady takiego podejścia do zagadnień związanych z systemami ekspertowymi. Ponadto przedstawione jest uzasadnienie przyjętego zakresu doradztwa.


Andrzej Dębowski, 2001

Procedury regulacyjne sterowników programowalnych

     Właściwe wykorzystanie procedur regulacyjnych wybranego systemu sterownika wymaga od użytkownika szczegółowej wiedzy na temat praktycznych aspektów zastosowania algorytmu regulacyjnego znanego pod ogólną nazwą uniwersalnego algorytmu PID. Aspekty te zostają szerzej omówione w artykule.


Andrzej Dębowski, 2001

Sposoby sterowania momentem w nowoczesnym napędzie elektrycznym

     Niniejszy artykuł jest propozycją ogólnego spojrzenia na zagadnienie sterowania w nowoczesnych napędach elektrycznych wskazując na stopniowe upowszechnianie się pewnego wspólnego podejścia do syntezy układów sterowania zarówno w napędzie z silnikami prądu stałego jak i zmiennego.


Tomasz Homel, 2001

Optymalizacja kosztów produkcji przez rozmieszczenie stanowisk roboczych, w systemie produkcyjnym, minimalizujące koszt transportu

    Artykuł prezentuje problem poszukiwania najlepszego rozmieszczenia maszyn w hali produkcyjnej, minimalizującego całkowite koszty transportu elementów (składników, półfabrykatów, wyrobów gotowych) w hali produkcyjnej. Rozwiązanie problemu otrzymujemy wykorzystując algorytm poszukiwań z zabronieniami (Tabu Search) wspomagany metodą skoku powrotnego (MSP) ...


Tomasz Strąk, 2001

Planowanie i sterowanie w Elastycznych Systemach Produkcyjnych
     Opracowanie zawiera informacje dotyczące trzech podstawowych poziomów decyzyjnych w Elastycznych Systemach Produkcyjnych (ang. Flexible Manufacturing System). Przedstawione zostały również kryteria oceny tych systemów sterowania, jak i korzyści wynikające z ich stosowania.

Tomasz Woźniak, 2001

Rozpoznawanie znaków przez sztuczną sieć neuronową
    Artykuł omawia problem rozpoznawania znaków przez sztuczną sieć neuronową, w tym przypadku przez sieć Hopfielda. Prezentacja odbywa się w oparciu o biblioteki dostępne w pakiecie obliczeniowym Matlab.

Adrian Jakowiuk, 2001

Uruchomienie i przetestowanie algorytmów wykorzystywanych przy rozpoznawaniu obrazów na przykładzie zdjęć dyszy silnika samolotu SU-22

     Opracowanie przedstawia możliwość zaadaptowania algorytmów służących do rozpoznawania cech szczególnych obrazu stosowanych w diagnostyce medycznej do diagnostyki technicznej dyszy silnika samolotu.


Jacek Wierzbicki, Grzegorz Augustyn, 2001

Usuwanie szumu i zakłóceń z wykorzystaniem inteligentnych systemów wnioskowania rozmytego

     Opracowanie przedstawia eksperymenty, dotyczące usuwania szumu i zakłóceń z sygnału z wykorzystaniem inteligentnych systemów wnioskowania rozmytego. Podczas gdy wnioskowanie rozmyte, szczególnie sterowanie rozmyte, jest stosowane na szeroką skalę w automatyce, tak w przetwarzaniu sygnałów dopiero wchodzi do użytku, stąd lektura artykułu może być niezwykle ciekawa i inspirująca.


Jacek Wierzbicki, Grzegorz Augustyn, 2001

Dekompozycja złożonych układów akustycznych metodą rozplotu homomorficznego

     Rozplot homomorficzny jest znany od dawna i wykorzystywany w przypadku dekompozycji i analizy układów akustycznych takich jak ludzka mowa, czy niektóre instrumenty muzyczne. Autorzy postanowili uczynić krok dalej i zastosować metodę do dekompozycji złożonych układów akustycznych.


Jacek Wierzbicki, Grzegorz Augustyn, 2001

Wybrane aspekty dekompozycji złożonych sygnałów akustycznych stereofonicznych i wielokanałowych

     Artykuł ten traktuje o pewnych wybranych aspektach dekompozycji złożonych sygnałów, dziedziny uznawanej za brakujące ogniwo w poznaniu otaczającej nas rzeczywistości. Metody tu opisane z powodzeniem mogą być stosowane i rozwijane do systemów wirtualnej rzeczywistości akustycznej, dźwięku wielokanałowego, psychoakustyki. Autorzy pragnęli przedstawić kilka prostych i ciekawych sposobów zaadoptowania już znanych metod do dekompozycji sygnałów wielokanałowych.


Grzegorz Augustyn, 2001

Rekursywno – adaptacyjna dyskretna transformacja Fouriera jako nowe narzędzie analizy sygnałów

    This document presents a new method for signal analysis in audio engineering and signal processing. Recursive – adaptive discrete Fourier transform (ADFT) isn't completely new method, but its extension on pattern analysis using weighted analysing harmonic functions makes possible decomposition of musical sounds and instruments. It can be very effective tool in signal processing ...


Sławomir Bydoń, 2001

Supervisory Fuzzy Controller for Linear Control System

    The paper presents a concept of control system with supervisory fuzzy controller. The fuzzy controller adjusts the sets (Kp, Ki, Kd) of PID controller to the current parameters values (amplitude A and frequency f) of disturbance signal. The rules for knowledge base are created using simulation tests. The performance of control system with supervisory fuzzy controller is compared to system with single feedback loop.


Marcin Maślanka, 2001

Analiza procesów przemysłowych w środowisku MATLAB

     Analiza procesów przemysłowych obejmuje analizę w dziedzinie czasu oraz częstotliwości danych pomiarowych dotyczących rozpatrywanego procesu. Opracowanie zawiera opis programu Disper v1.0 (utworzonego w środowisku MATLAB) z zaimplementowanymi algorytmami dotyczącymi m.in. analizy czasowo - częstotliwościowej, filtracji, projektowania filtrów IIR oraz FIR, współpracy z Simulinkiem. Do opracowania dołączono kompletny kod źródłowy omawianego programu wraz z plikami pomocy. [artykuł aktualnie niedostępny]


Marcin Maślanka, 2001

Przetwarzanie obrazów cyfrowych z wykorzystaniem Image Processing Toolbox pakietu MATLAB

     Opracowanie zawiera opis programu FIM v1.0 wykorzystującego procedury Image Processing Toolbox pakietu MATLAB do przetwarzania obrazów cyfrowych. Program umożliwia m.in. wyznaczanie transformaty Fouriera dla analizowanych obrazów oraz przeprowadzanie zaawansowanej filtracji w dziedzinie F-obrazu. Do opracowania dołączono kompletny kod źródłowy omawianego programu wraz z plikami pomocy.  [artykuł aktualnie niedostępny]


Marcin Maślanka, 2001

Identyfikacja systemów dynamicznych na przykładzie prostego obwodu elektrycznego

     Na podstawie odpowiedzi skokowych szeregowego obwodu RLC o znanej pojemności C, wyznaczono pozostałe parametry obwodu korzystając z trzech różnych metod identyfikacji. Do opracowania dołączono oryginalne dane pomiarowe oraz kompletny zestaw m-plików realizujących wszystkie obliczenia.  [artykuł aktualnie niedostępny]


Marcin Maślanka, 2001

Implementacja Metody Elementów Skończonych w środowisku MATLAB

    W artykule przedstawiono opracowany przez autora zestaw procedur dla środowiska MATLAB, które wraz z interfejsem użytkownika umożliwiają, przy zastosowaniu Metody Elementów Skończonych, przeprowadzanie obliczeń statycznych dowolnie określanych przez użytkownika geometrycznych struktur płaskich.  [artykuł aktualnie niedostępny]


Marcin Maślanka, 2001

Synteza regulatora PID z wykorzystaniem NCD Blockset pakietu MATLAB

    Biblioteka NCD pakietu MATLAB umożliwia dobór optymalnych parametrów regulatora, lub innych poszukiwanych parametrów układu, przy wykorzystaniu wbudowanych algorytmów optymalizacji. Na wybranym przykładzie układu ciągłego z opóźnieniem opisano zastosowanie NCD Blockset do syntezy regulatora PID.   [artykuł aktualnie niedostępny]

 

Zapraszamy do lektury.
Wizytówki autorów można znaleźć w dziale Autorzy prac.